Deklaracja dostępności

Rekrutacja do projektu wsparcia społeczno-zawodowego

dodano: 25.04.2018

O PROJEKCIE:

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza oraz Stowarzyszenie LGD „Korona Sądecka” realizują projekt pn. „Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego i limanowskiego

 

CO OFERUJEMY:

  1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika.
  2. Poradnictwo zawodowe i psychologiczne.
  3. Treningi umiejętności i kompetencji społecznych.
  4. Szkolenia i kursy.
  5. Staże zawodowe.
  6. Pośrednictwo pracy.

 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:

  1. Osoba zamieszkuje w powiatach: limanowskim, nowosądeckim i mieście Nowy Sącz.
  2. Osoba w wieku 18-64 lata.
  3. Posiadająca status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (spełniającą co najmniej jedną z poniższych przesłanek):

-      osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

-      osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

-      osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

-      osoby z niepełnosprawnością,

-      rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością,

-      osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,

-      osoby niesamodzielne,

-      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

-      osoby korzystające z PO PŻ.

 

REKRUTACJA:

Trwa do 11 maja 2018 r.

 

KONTAKT:

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej

ul. Jagiellońska 16/1, 33-300 Nowy Sącz

tel. 533 350 604

e-mail: aktywnaintegracja@imi.org.pl.

www.imi.org.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem, wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacji obszarów zdegradowanych

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

Załącznik nr 7 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego