Deklaracja dostępności

O nas

dodano: 23.11.2022

POWSTANIE INSTYTUTU

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej powstała w 2013 r. Początkowo Fundacja mieściła się w Starym Sączu, jednak w 2018 r. siedziba Fundacji została przeniesiona do Nowego Sącza. Na początku budżet roczny Fundacji wynosił kilka tysięcy złotych, ponieważ zdobywano niewielkie granty na projekty. Niemniej jednak z każdym rokiem Instytut z sukcesem zdobywał coraz to większe granty (w tym 2x ASOS, FIO oraz 5 dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego) tak, że w 2017 r. roczny budżet był na poziomie 200 tys. zł. I to był rok przełomowy, w którym Instytut dostał dofinansowanie do 2 projektów o łącznej wartości 11 mln zł. Dotychczasową działalność "doskokową" (Instytut nie miał swojego lokalu, nie zatrudniał etatowych pracowników) można było sprofesjonalizować.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI/GŁÓWNE GRUPY DOCELOWE

 1. Działalność szkoleniowa na rzecz seniorów, analiza ich zachowań i potrzeb, diagnozowanie zagrożeń i możliwych form wsparcia.
 2. Rozwój społeczeńs
  twa obywatelskiego, informacyjnego i samorządności.
 3. Promowanie idei budżetów obywatelskich oraz działalność strażnicza.
 4. Realizowanie wsparcia dla osób wykluczonych, aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
 5. Promowanie wolontariatu.
 6. Upowszechnianie rekreacji i turystyki.
 7. Ochrona środowiska, bioróżnorodności, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz promowanie ekologii i odnawialnych źródeł energii.
 8. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom wykluczenia i dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

Dotychczas realizowane projekty miały swój zasięg pokrywający się z granicami Województwa Małopolskiego. Z tego obszaru rekrutuje się również zdecydowana większość interesariuszy Instytutu.

ZASOBY MATERIALNE

W październiku 2019 r. Instytut przeniósł się do przestronnego, funkcjonalnego
i posiadającego własny parking lokalu w Nowym Sączu przy. Biuro składa się
z 3 pokoi biurowych, sali konferencyjnej oraz pomieszczeń socjalnych. Instytut posiada niezbędne wyposażenie, meble a także sprzęt komputerowy używany przez pracowników.  Instytut zarządza stronami internetowymi (m.in. imi.org.pl, mineralnamalopolska.pl), fanpage na facebook (InstytutMysliInnowacyjnej, MalopolskieKapliczki, MineralnaMalopolska, eSeniorMalopolski) oraz kontem na twitterze. Instytut jest również właścicielem 5 aplikacji na Android: dla seniorów (2 aplikacje), Małopolski Szlak Wód Mineralnych, Małopolski Szlak Przydrożnych Kapliczek, Ścieżki rowerowe Subregionu Sądeckiego.

ZASOBY LUDZKIE

 1. Instytut aktualnie zatrudnia na etacie (umowy o pracę) 5 osób. Kadra składa się z pracowników o wieloletnim doświadczeniu w różnych obszarach i o wysokich kompetencjach.
 2. Instytut współpracuje z ponad 40 ekspertami, trenerami i analitykami.
 3. Księgowość Instytutu prowadzona jest przez profesjonalne i doświadczone biuro rachunkowe.
 4. Instytut współpracuje z liczną grupą wolontariuszy.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Zespół Instytut składa się z doświadczonych ekspertów i działaczy III sektora. Nasi pracownicy, współpracownicy oraz eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji pozarządowych, biznesu oraz akademickie. Posiadają zarówno wiedzę wyniesioną
z międzynarodowych korporacji jak i polskim przedsiębiorstw w zakresie zarządzania finansami oraz projektami. Są oni członkami zarządów spółek, kadry zarządzającej wyższego szczebla w jednostkach samorządu terytorialnego, członkami rad nadzorczych spółek oraz wykładowcami akademickimi.

WSPÓŁPRACA

 • uniwersytety trzeciego wieku i centra aktywności seniorów (ponad 50 podmiotów)
 • gminy w Małopolsce - 116 ze 182 wszystkich małopolskich gmin (m.in. podpisane deklaracje o współpracy oraz udostępnianie sal na szkolenia seniorów),
 • gminne ośrodki kultury i centra kultury,
 • lokalne grupy działania (m.in. LGD Korona Sądecka),
 • lokalni przedsiębiorcy (część z nich zatrudniła uczestników projektu aktywizacyjnego realizowanego przez Instytut),
 • uczelnie wyższe (patronat nad konferencją organizowaną przez Instytut a także stała współpraca z naukowcami z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu).

 

Instytut posiada doświadczenie we współpracy z poniższymi instytucjami publicznymi, wraz
z którymi przeprowadzał projekty lub dla których realizował powierzone zadania publiczne:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Miasto Nowy Sącz
 • Powiat Nowosądecki
 • Gmina Kamionka Wielka
 • Gmina Chełmiec
 • LGD Korona Sądecka