Deklaracja dostępności

Rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”

dodano: 09.03.2018

Ruszyła rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”. Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

  • Ukończenie 65 lat,
  • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. W tym miejscu moja prośba o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zebranie dokumentów i przesłanie do Biura Projektu. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić m.in.:

  • udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, internetu,
  • zakup i nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń tabletów,
  • realizację szkoleń na terenie gminy przez miejscowych trenerów.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Dokumenty obowiązkowe to załączniki nr 1, 2 i 4 a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo załącznik nr 3 - proszę drukować dwustronnie i kompletnie wypełnione proszę dostarczyć  lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej,

ul. Parkowa 5,

33-300 Nowy Sącz

1. Formularz rekrutacyjny

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

4. Test diagnostyczny

5. Wykaz gmin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- wersja od 09-10-2019

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- wersja od 31.08.2020

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - wersja od 28.02.2021 - obowiązująca