Deklaracja dostępności

Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego i limanowskiego

dodano: 25.08.2021

„Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego i limanowskiego”

(01.2018 - 01.2021),

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja.

Główny cel projektu zakładał zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu

społeczno-zawodowym min. 81 z 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: min. 56 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, min. 14 osób korzystających z PO PŻ, min. 20 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Grupa docelowa zamieszkuje w woj. małopolskim w powiatach: limanowskim, nowosądeckim i m. Nowy Sącz. Zrealizowano 6 zadań merytorycznych: identyfikacja indywidualnych potrzeb, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, treningi umiejętności i kompetencji społecznych, szkolenia i kursy, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Rezultaty: min. 29 osób uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu programu, min. 33 osoby poszukiwało pracy, min. 18 osób podjęło zatrudnienie.

Projekt był realizowany w partnerstwie z LGD Korona Sądecka.