Zapytania ofertowe

 

 

 

 

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej                                                          Nowy Sącz, dnia 22.10.2020 r.

ul. Parkowa 5

33-300 Nowy Sącz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZCM.1.5.2020.RR

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Opracowanie i wykonanie materiałów szkoleniowych
i promocyjnych w ramach projektu „Cyfrowa Małopolska” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 3: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie nr 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wykonaniu materiałów promocyjnych i szkoleniowych w ramach projektu „Cyfrowa Małopolska”.
 2. W zakres zamówienia wchodzi:

2.1.   opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych i szkoleniowych (ulotek, plakatów, roll-up’ów, tablic informacyjnych, okładek podręczników szkoleniowych
i skryptów dla trenerów oraz długopisów),

2.2.   druk ulotek informacyjnych, plakatów, podręczników dla uczestników projektu i skryptów dla trenerów,

2.3.   wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia sal szkoleniowych,

2.4.   wykonanie roll-up’ów,

2.5.   wykonanie długopisów,

2.6.   dostawa materiałów do siedziby zamawiającego.

 1. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać i dostarczyć:

3.1.   ulotki informacyjne – 10 000 sztuk

 1. opis techniczny:  format: A4 (ulotki składane do formatu DL – składanie typu C, wymiary: 210 mm x 297 mm), druk dwustronny pełny kolor, papier kreda matowy dwustronny, gramatura min. 130 g/m2,
 2. termin realizacji: do 12 listopada 2020 r.

3.2.   plakaty – 1 000 sztuk

 1. opis techniczny: format A3 (297 mm x 420 mm), druk jednostronny pełny kolor, papier błyszczący kreda, gramatura min. 250 g/m2,
 2. termin realizacji: do 12 listopada 2020 r.

3.3.   podręczniki dla uczestników projektu  – 870 sztuk

 1. opis techniczny: wydruk 120 stron A4 + 4 strony okładki – Katalogi: Format A4, oprawa klejona; Okładka: papier kreda mat min. 300 g; Środek: papier offset min. 120 g, kolorystyka 4+4 (dwustronnie). Zamawiający dostarczy treść wewnętrzną katalogu wraz z grafikami (nie dotyczy okładki),
 2. termin realizacji: do 31 grudnia 2020 r.

3.4.   skrypty dla trenerów – 12 sztuk

 1. opis techniczny: wydruk 40 stron A4 + 4 strony okładki – Katalogi: Format A4, oprawa klejona; Okładka: papier kreda mat min. 300 g; Środek: papier offset min. 120 g, kolorystyka 4+4 (dwustronnie). Zamawiający dostarczy treść wewnętrzną katalogu wraz z grafikami (nie dotyczy okładki),
 2. termin realizacji: do 31 grudnia 2020 r.

 

3.5.   tablice informacyjne – 12 sztuk

 1. opis techniczny:  tablica informacyjna na stojaku metalowym, format A3 (297 mm x 420 mm), wysokość od 100-120 cm, rama z profilu o szer. 20-30 mm posiadająca system zatrzaskowy typu OWZ (otwórz-włóż-zamknij), tabliczka musi być wyposażona w elastyczną folię antyrefleksyjną z filtrem UV), wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy,
 2. termin realizacji: do 12 listopada 2020 r.

3.6.   roll-up – 12 sztuk

 1.  opis techniczny:  wymiar 100 cm x 200 cm, tkanina do druku o gramaturze min. 500 g/m2, gładka, matowa, materiał nie może się zawijać na bokach lub falować, druk jednostronny pełny kolor o jakości min. 150 DPI, konstrukcja aluminiowa, składany maszt aluminiowy (stojak), kaseta aluminiowa z systemem rolującym samo-nawijającym, w zestawie pokrowiec z usztywnieniem i uchwytem, roll-up musi posiadać co najmniej 2 wbudowane stopki/nóżki, wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy,
 2. termin realizacji: do 12 listopada 2020 r.

3.7.   długopisy – 870 sztuk

 1. długopis metalowy wyposażony w niebieski wkład,
 2. termin realizacji: do 12 listopada 2020 r.
 1. Na każdym z w/w materiałów muszą się znaleźć co najmniej:

4.1.   Logotypy oraz informacje o współfinansowaniu zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji”,

4.2.   Wzór wizualizacji opracowany we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą,

4.3.   Treść merytoryczna dostarczona i zatwierdzona przez Zamawiającego,

4.4.   Logotyp Zamawiającego.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do szczególnej staranności w jakości wydruku logotypów. Treści oraz logotypy graficzne zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
 2. Wykonawca przedstawi projekty graficzne dla poszczególnych materiałów promocyjnych:

6.1.plakaty, ulotki, tablice informacyjne, roll-up’y – do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia,

6.2.podręczniki, skrypty, – do 7 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu graficznego w oparciu o materiały tekstowe i graficzne przekazane przez Zamawiającego.
 2. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Cyfrowa Małopolska” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 3: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie nr 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
 3. Oferta powinna zostać sporządzona według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnioną osobę.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
 5. Termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu, w szczególności w przypadku zrealizowania usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia w całości.
 6. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
  w tym koszt dostawy.
 7. Rozliczenie następować będzie po wykonaniu całości zamówienia przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury zgodnie z zapisami umowy na realizacje usługi stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przed upływem składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytania ofertowe.
 8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.
 9. Ofertę należy sporządzić według załączonego poniżej wzoru oferty (załącznik nr 1) i złożyć do dnia 28 października 2020 r. do godz. 09:00 na adres: Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej,
  ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz lub e-mailem: biuro@imi.org.pl. Oferta przygotowana w formie papierowej powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem – Opracowanie
  i wykonanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych w ramach projektu „Cyfrowa Małopolska” lub e-mailem na adres:  biuro@imi.org.pl.
 10. Kontakt tel. 533-350-601, e-mail: biuro@imi.org.pl.
 11. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 12. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.
 13. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

  Pliki do pobrania:
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy