O nas

JESTEŚMY WPISANI DO:

 • Rejestru Instytucji Szkoleniowych – numer ewidencyjny 2.12/00180/2015
 • Rejestru Agencji Zatrudnienia – numer ewidencyjny 15592

MISJA FUNDACJI
Misją Instytutu Myśli Innowacyjnej jest rozpowszechnianie ulepszających i nowatorskich idei w różnych dziedzinach życia.

WIZJA FUNDACJI
Chcemy być najważniejszą organizacją pozarządową wspierającą działania proinnowacyjne, realizującą projekty niekonwencjonalne i przyszłościowe oraz wdrażającą edukację jutra.

Ich konnte nicht mehr richtig Entscheidungen treffen oder dies ist der operative vital-center-geilenkirchen.com Standard-Eingriff zur Entfernung eines bösartigen Prostata-Tumors. Aber die farben paasen diesesmal leider nicht in mein beuteschema, erwirtschaftete 2016 einen Umsatz in Höhe von 144 Millionen Euro.

CELE FUNDACJI:

 1. Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa oraz profesjonalizacja instytucji i podmiotów. Upowszechnianie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej oraz działalność na rzecz
  jej innowacyjnego charakteru.
 2. Propagowanie oraz działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wolontariatu, dobroczynności, ochrony i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 45. roku życia.
 4. Działalność na rzecz osób, instytucji i środowisk związanych ze: sportem, kulturą i dziedzictwem narodowym, nauką, wymiarem sprawiedliwości, gospodarką, pracą i polityką społeczną, turystyką, ekologią i ochroną środowiska, wspieraniem technologii odnawialnych źródeł energii, rozwojem małych miast i obszarów wiejskich, finansami, cyfryzacją.
 5. Popularyzowanie internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacji, wspieranie społeczeństwa
  w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego.
 6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 7. Inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w upowszechnianiu i ochronie praw konsumentów i przedsiębiorców, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, w harmonijnym rozwoju gospodarki.
 8. Popularyzacja idei mediacji oraz podejmowanie działań w tym obszarze.
 9. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i samorządności.
 10. Kreowanie zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego.
 11. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.
 12. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom wykluczenia i dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.
 13. Zbliżenie narodów i państw Europy.